Näytetään 21 - 30 kaikkiaan 95 hakutuloksesta

Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuusohje

Ohjeen tarkoitus on kertoa aurinkosähköjärjestelmien omistajille, suunnittelijoille, rakentajille ja viranomaisille aurinkosähköjärjestelmien riskit, niihin liittyvät keskeisimmät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet sekä antaa pelastustoimen näkemyksen mukaisia suosituksia pelastustoiminnan mahdollistamiseksi, pelastushenkilöstön työturvallisuuden huomioimiseksi ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseksi. Ohje käsittelee uusien toteutettavien aurinkosähköjärjestelmien suunnittelua, toteutusta, käyttöä ja huoltoa. Olemassa oleviin kohteisiin ohjetta voi soveltaa mahdollisuuksien mukaan suosituksena turvallisuutta parannettaessa.

Tämä ohje on sovellettavissa kaikkiin rakennuksiin kiinteästi asennettaviin sekä erillisiin sähköntuottoon liittyviin aurinkosähköjärjestelmiin koosta riippumatta. Kaikki aurinkosähköjärjestelmien asennukset eivät ole luvanvaraisia, jolloin riskien arviointi ja turvallisuustason toteutus ovat hankkeeseen ryhtyvän vastuulla.

Ohje on julkaistu tammikuussa 2023.

Räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena yleisötapahtumissa

Tämän oppaan tarkoituksena on selventää yleisötapahtumissa ja yleisissä kokouksissa erikoistehosteina käytettävien pyroteknisten tuotteiden, räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käytölle säännöksissä asetettuja vaatimuksia. Tavoitteena on yhtenäistää viranomaisten valvontaa sekä tulkintoja liittyen tehosteiden käyttöön.

Oppaan ensisijaisena kohderyhmänä ovat pelastusviranomaiset, jotka työtehtävissään ottavat kantaa tehosteiden turvalliseen käyttöön ja jotka valvovat niiden käyttöä.

Ohje on päivitetty marraskuussa 2022.

Joulun uutiskirje on julkaistu

Joulun uutiskirje on julkaistu. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toivottaa pelastuslaitoksille ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulun aikaa ja menestystä tulevalle vuodelle!

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintakertomus 2021

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintakertomus kokoaa yhteen verkostoyhteistyön toimintaa, tuotoksia ja toimijoita. Vuoden 2021 toimintakertomus on verkoston ensimmäinen julkaistu toimintakertomus.

Syksyn 2022 uutiskirje on julkaistu

Feeniks on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston uutiskirje, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Uutiskirje kokoaa yhteen verkoston toimintaa, ajankohtaisia asioita ja sidosryhmien kuulumisia.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2022

Esityksessä kootusti tietoa Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminnasta.

  • Pelastuslaitoksen kumppanuusverkosto on pelastuslaitosten vapaaehtoinen yhteistyöverkosto
  • Toiminta perustuu Kuntaliiton ja pelastuslaitosten väliseen palvelusopimukseen.
  • Kumppanuusverkoston toiminta perustuu työjärjestykseen ja toimintaohjeeseen.
  • Kumppanuusverkostossa työskentelee oman toimen ohella pelastuslaitosten asiantuntijoita yli 300 henkilöä sekä päätoimisesti 2,7 henkilöä.
  • Verkoston kaikki tuotokset ovat kaikille pelastuslaitoksille yhteisiä.

Pelastuslaitoksen valvonta vastaanottokeskuksissa

Ohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa viranomaisten käytännöt vastaanottokeskusten ja laajamittaisessa maahantulossa tulevien tilapäistä suojelua saavien ja kansainvälistä suojelua hakevien lyhytaikaista majoittamista ja vastaanottoa varten perustettavien hätämajoitusyksiköiden turvallisuusasioita käsiteltäessä. Ohjetta tehtäessä on pyritty huomioimaan myös vastaanottojärjestelmän häiriötilanneesta aiheutuva hätätilanne.

Ohje on päivitetty huhtikuussa 2022.

Polttonesteiden turvallinen säilytys ja kuljetus

Polttoaineiden hintojen nousu on lisännyt niiden säilytystä kotona. Jakeluasemilla saatetaan tankata polttoainetta astioihin, jotka eivät ole siihen soveltuvia. Esimerkiksi moottoribensiini voi haurastuttaa tai jopa sulattaa muoviastian, jota ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen. Tässä ohjeessa ohjeistetaan polttonesteiden säilytyksestä ja kuljetuksesta.

Kirjallisen ohjeen lisäksi on julkaistu myös suomenkielinen video:

Polttonesteiden säilytys ja kuljetus - YouTube

Ohje on päivitetty kesäkuussa 2022.

Sähköautojen latauspisteet kiinteistössä ja pelastustoiminnan edellytysten huomioiminen

Ohje sisältää sähköajoneuvojen latauspisteiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä pelastuslaitosten asiantuntijanäkemyksen mukaisia suosituksia. Suositukset perustuvat pelastustoiminnan työturvallisuuden tarpeisiin ja rakennuksen hyvän paloturvallisuuden toteutumiseen. Tätä ohjetta sovelletaan uudiskohteisiin ja -asennuksiin. Olemassa olevien kohteiden muutos- ja peruskorjaustöiden yhteydessä ohjetta suositellaan huomioitavan soveltuvin osin.

Ohje on päivitetty kesäkuussa 2022.

Tapahtumissa käytettävät kevyt-, pika-, ja pop up -teltat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tapahtumaturvallisuuden asiantuntijaverkosto ohjeistavat kevyt-, pika- ja pop up -telttojen maahantuojia, valmistajia, myyjiä, jälleen vuokraajia ja tapahtumia järjestäviä sekä tällaisia telttoja muuten käyttäviä tahoja huolehtimaan näiden turvallisestä käytöstä. Tässä ohjeessa on esitetty seikkoja, joita on tarpeen huomioida tuotteiden ohjeissa ja markkinoinnissa sekä tuotteiden ja telttojen käytössä.

Ohje on päivitetty marraskuussa 2021.