Näytetään 11 - 20 kaikkiaan 100 hakutuloksesta

Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus

Tukesin sivustolla on julkaistu vedyn tuotanto-, siirto- ja jakelumuotoja ja turvallisia ratkaisuja näiden toteuttamiseen esittelevä opas.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut palvelualueen Kemikaalivalvonnan asiantuntijaverkosto on osallistunut oppaan valmisteluun.

Oppaan tarkoituksena on antaa perustietoa vedystä ja sen vaaroista sekä vedyn erityisominaisuuksista huomioitavaksi vedyn tuotannossa ja käytössä. Tavoitteena on myös selkeyttää viranomaisvaatimuksia vetylaitosten ja jakeluasemien sijoituksessa, sekä esitellä turvallisuusnäkökohtia suunnittelussa huomioon otettavaksi. Opas keskittyy vedyn tuotantoon ja käyttöön, ja esim. kuljetukseen ja sen turvallisuusvaatimuksiin ei tässä oppaassa oteta kantaa.

Linkki oppaaseen: Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Opas on julkaistu tammikuussa 2024.

Joulun 2023 uutiskirje on julkaistu

Joulun 2023 uutiskirje on julkaistu. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toivottaa pelastuslaitoksille ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulun aikaa ja menestystä tulevalle vuodelle!

Hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan mallipohja (LUONNOS)

Hyvinvointialueiden konsernitasolle suunnattu valmiussuunnitelman yleisen osan mallipohja.

Kyseisen mallipohjan lopullinen versio tullaan julkaisemaan suomeksi ja ruotsiksi osana Hyvinvointialueen varautumisen oppaan päivitettyä versiota vuodenvaihteessa 2023-2024 www.hyvil.fi

Palontutkinnan teematutkinnat 2012-2022

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut-palvelualueen Palontutkinnan asiantuntijaverkosto on tehnyt vuosittain teematutkintoja, joiden raportit vuosilta 2012-2022 on luettavissa oheisista linkeistä:

 

 

Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön

Oppaan tavoite on yhdenmukaistaa pelastuslain 42 §:n mukaista paloriski-ilmoitusmenettelyä sekä siihen liittyvän valvonnan tehokasta toteuttamista sekä tukea käytännön työtä paloriskikohteissa. Oppaaseen on kerätty eri pelastuslaitosten hyviä käytänteitä sekä eri hankkeiden tuottamia suosituksia. Opas antaa toimintamalleja ja suosituksia pelastusviranomaisille sekä muille viranomaisille ja yhteistyötahoille paloriskikohteiden valvontaan liittyvään työhön. 

Opas on tarkoitettu paloriskikohteiden kanssa työskenteleville henkilöille sekä pelastusviranomaisille avuksi oman työn suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Aihetta käsitellään käytännönläheisesti ja opas jättää liikkumavaraa alueista johtuville eroille ja paikallisesti sovittaville yhteistyöjärjestelyille. Oppaalla pyritään tukemaan järjestelyjä paikallisen yhteistyön luomiseksi ja kehittämiseksi. Oppaassa on myös esitelty eri yhteistyötahojen työtä sekä velvollisuuksia tulipalo- ja onnettomuustilanteita ennaltaehkäisevän yhteistyön parantamiseksi.

Opas on valmistunut 2019.

Turvallisesti omassa kodissa - selko-opas asukkaalle

Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löytyy ohjeita, joiden avulla voi lisätä kodin paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa. Oppaan lopussa on tarkastuslista, jonka avulla voi arvioida
omaan turvallisuuteen liittyviä asioita.

Opas päivitetty kesäkuussa 2022.

Syksyn 2023 uutiskirje on julkaistu

Feeniks on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston uutiskirje, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Uutiskirje kokoaa yhteen verkostoyhteistyön toimintaa, ajankohtaisia asioita ja sidosryhmien kuulumisia.

Ammoniakki kylmäaineena turvallisesti

KylmäExtra-sivustolla on julkaistu opas kylmä-, jäähdytys- ja lämpöpumppulaitoksia käyttäville sekä kyseisten laitosten hankintaa suunnitteleville. Opas on valmisteltu Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n, Suomen Kylmäyhdistys ry:n, Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja kylmälaitoksia käyttävien ja valmistavien yritysten yhteistyön tuloksena.

Oppaan keskeisenä sisältönä on

  • kylmäaineena ammoniakkia käyttävään laitokseen liittyvien erilaisten riski- ja vaaratekijöiden tunnistaminen
  • riskien ja vaarojen ehkäisy ja minimointi huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella
  • laitoksen turvallinen käyttö sisältäen myös huollon, kunnossapidon ja mahdolliset muutostyöt
  • turvallinen toiminta onnettomuustilanteessa.
  • Liitteissä on esitetty hyvien käytäntöjen mukaisia luetteloja ammoniakkilaitoksen turvallisuuden varmistamiseksi.

Oppaan tavoitteena on varmistaa kylmäaineena ammoniakkia käyttävän laitoksen turvallisuus kaikissa toimitusketjun vaiheissa hankinnasta ja suunnittelusta käyttöön saakka.

Linkki oppaaseen: Ammoniakkiopas_2023_a4_valmis_2.pdf (kylmaextra.fi)

Opas on julkaistu 2022.

Kotitalouksien ladattavien laitteiden tulipalot 2022

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Palontutkinnan asiantuntijaverkoston teematutkinnassa 2022 keskityttiin tutkimaan kotitalouksien ladattavista laitteista 1.6.2022-31.1.2023 välisenä aikana aiheutuneita onnettomuustilanteita. Tarkoituksena oli kerätä tietoa millaisissa olosuhteissa erilaiset laitepalot syttyvät ja millaisia vaaratilanteita palot aiheuttavat. Teematutkinnan ulkopuolelle rajattiin sellaiset ladattavat liikkumisvälineet, jotka vaativat rekisteröinnin.

Teematutkinnan avuksi laadittiin erillinen joukko kysymyksiä, joilla pyrittiin keräämään sellaista tietoa, jota ei normaalisti löydy Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto Pronton onnettomuus- tai palontutkintaselosteilta. Tiedon keräämiseen hyödynnettiin Pronton palontutkintaselosteella olevia teematutkinnan tietokenttiä.

Teematutkinnan tueksi Tukes teetätti erillisen teematutkintaan liittyvän kyselytutkimuksen, jonka tulokset on sisällytetty tähän raporttiin.

Raportti julkaistu kesäkuussa 2023.

Ohje erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi

Ohjeessa esitetään paloilmoitinkohteille keinoja erheellisten paloilmoitusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Ohjeistuksessa on hyödynnetty pelastusviranomaisten käytännön kokemuksia, eurooppalaiseen standardiin pohjautuvaa kansallista paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjetta sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoiman Palontorjuntatekniikan kehitysryhmän asiantuntemusta. 

Lisäksi ohjeessa kerrotaan lyhyesti erheellisten paloilmoitusten maksullisuuden määräytymisperusteista, edellytyksistä ja erheellisten paloilmoitusten laskutusprosessista.

Ohje on päivitetty 10.5.2023