Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön

Oppaan tavoite on yhdenmukaistaa pelastuslain 42 §:n mukaista paloriski-ilmoitusmenettelyä sekä siihen liittyvän valvonnan tehokasta toteuttamista sekä tukea käytännön työtä paloriskikohteissa. Oppaaseen on kerätty eri pelastuslaitosten hyviä käytänteitä sekä eri hankkeiden tuottamia suosituksia. Opas antaa toimintamalleja ja suosituksia pelastusviranomaisille sekä muille viranomaisille ja yhteistyötahoille paloriskikohteiden valvontaan liittyvään työhön. 

Opas on tarkoitettu paloriskikohteiden kanssa työskenteleville henkilöille sekä pelastusviranomaisille avuksi oman työn suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Aihetta käsitellään käytännönläheisesti ja opas jättää liikkumavaraa alueista johtuville eroille ja paikallisesti sovittaville yhteistyöjärjestelyille. Oppaalla pyritään tukemaan järjestelyjä paikallisen yhteistyön luomiseksi ja kehittämiseksi. Oppaassa on myös esitelty eri yhteistyötahojen työtä sekä velvollisuuksia tulipalo- ja onnettomuustilanteita ennaltaehkäisevän yhteistyön parantamiseksi.

Opas on valmistunut 2019.