Varautumisen palvelut

 

Pelastuslaitos tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu

Kunnilla ja kuntayhtymillä on muiden julkisten organisaatioiden tavoin lakisääteinen velvollisuus varautua, jotta ne kykenisivät toimimaan mahdollisimman hyvin kaikissa eri tilanteissa. Pelastuslaitokset voivat tukea kuntia tämän lakisääteisen velvollisuuden toteuttamisessa ja usein yhteistyö onkin luonteva osa kuntien ja pelastuslaitosten välistä arjen yhteistyötä. 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa toimii Suomen pelastuslaitosten yhteinen varautumisen verkosto, jossa pelastuslaitokset mm. yhteensovittavat varautumiseen liittyviä toimintojaan, laativat yhteisiä ohjeistuksia sekä pyrkivät parantamaan yhdessä varautumisen toimintamalleja esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta. Varautumisen verkostoon kuuluvat pelastuslaitosten lisäksi edustajat muista keskeisistä sidosrymistä kuten Sisäministeriöstä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Aluehallintovirastosta sekä Kuntaliitosta.

Varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvät keskeiset käsitteet löytyvät Kokonaisturvallisuuden sanastosta:

  • Kokonaisturvallisuus määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksessä kokonaisturvallisuudesta. Kokonaisturvallisuus on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistoimintana. 
  • Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jolla tunnistetaan toiminnan uhat ja niiden vaikutukset sekä luodaan kattava toimintamalli organisaation toimintakyvyn hallinnalle.
  • Valmiussuunnittelulla tarkoitetaan organisaation varautumista tavalla, missä voimavarat ja toiminta suunnitellaan sekä priorisoidaan vaatimusten mukaisesti ottamalla huomioon myös valmiuslain tarkoittamat poikkeusolot.
  • Varautumisen käsitteeseen kuuluvat valmiuslain mukaan valmiussuunnittelu ja etukäteisvalmistelu, kuten hankinnat, varmuusvarastointi ja muu toiminta, koulutus ja harjoitukset, joilla varmistetaan tehtävien mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.