Näytetään 21 - 30 kaikkiaan 35 hakutuloksesta

Ilmoituslomake vaaralliset kemikaalit

Ilmoitus vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista.

Ilmoitus liitteineen toimitetaan kahtena kappaleena alueen pelastusviranomaiselle vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Pelastuslaitos ensihoidon palveluntuottajana

Tämä selvitystyö on Sisäministeriön pelastustoimen uudistushankkeen ensihoidon työryhmälle annettu toimeksianto. Työn tarkoituksena on selvittää valtakunnallisen kyselyn avulla pelastustoimen ja ensihoidon synergiaetuja sekä tuoda esille konkreettisia hyötyjä pelastustoimen tuottamasta ensihoitopalvelusta. 

Sammutuslaitteiston toiminta 2017

Suomessa vuonna 2017 automaattisen sammutuslaitteiston sammuttamat tai rajoittamat tulipalot henkilöturvallisuuskohteissa. Tässä yhteenvedossa tutkittavana olivat kaikki vuonna 2017 hoitolaitoksissa tai vastaavissa kohteissa tapahtuneet sellaiset tulipalot, joiden yhteydessä automaattinen sammutuslaitteisto aktivoitui. Vastaavilla kohteilla tarkoitetaan muun muassa sellaisia asuinrakennuksia, jotka olivat varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla.

Strategia 2020-2022

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston strategia vuosille 2020-2022. Strategiaa päivitetään vuosittain ja se ohjaa kumppanuusverkoston yhteistyötä, tavoitteita ja toimintaa. Strategian pohjalta kukin verkoston palvelualue laatii toimintasuunnitelman ja asettaa toiminnallee kärkitavoitteet, jotka hyväksyy pelastusjohtajien kokous.

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan

Tämän oppaan tarkoituksena on opastaa yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadinnassa. Oppaan lisäksi on laadittu yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja, johon asiat kirjataan.

Pelastuslaitosten prosessit -loppuraportti

Pelastuslaitoksen prosessit -työryhmä oli osa sisäministeriön ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yh
teistä Pelastustoimen uudistushanketta. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus pelastuslaitosten toimintaa 
kuvaavien prosessien perusteista, tunnistaa keskeiset prosessit ja kuvata ne suorituskykyvaatimuksineen tar
koituksenmukaisella tarkkuudella sekä tehdä ehdotus siitä, miten prosessi- ja suorituskykyvaatimuksia voi
taisiin hallita ja ylläpitää jatkossa. 

Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen -loppuraportti

Pelastustoimen uusi strategia vuoteen 2025 kannustaa kehittämään pelastustoimea yhdenmukaiseen ja vertailtavaan toimintamalliin. Tämä tarvitsee tuekseen toimintaa ja malleja, siihen miten saavutamme yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden. 

Ohjeita vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytykseen

Tarkentavia ohjeita vaarallisten kemikaatien myymäläsäilytykseen.

Mikäli kiinteistössä säilytetään tai varastoidaan palavia nesteitä tai kaasuja siinä laajuudessa, että paloturvakaappien hankkiminen mainituille tuotteille on tarpeen, pyydetään huomioimaan että hankittavat kaapit ovat nimenomaan palavien nesteiden säilytykseen tarkoitettuja kaappeja....

Pelastusviranomaisen tarkistuslista polttoaineiden jakeluasemat

Pelastusviranomaisten hyödyntämä tarkistuslista polttoaineiden jakeluasemien valvontatoiminnassa.

Pelastuslaitosten palveluiden tuottavuus -loppuraportti

Pelastustoimen uudistushankkeen osana toteutettu Palveluiden tuottavuuden kehittämisen työryhmän selvityksen loppuraportti. Työryhmän tavoitteena oli asiakkaan turvallisuustason heikentymättä kehittää pelastustoimen palveluita siten, että pelastuslaitosten tuottavuutta ja palvelujen vaikuttavuutta voidaan parantaa. Raportti on kooste kehittämisehdotuksista.