Näytetään 1 - 10 kaikkiaan 13 hakutuloksesta

Palontutkinnan teematutkinnat 2012-2022

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut-palvelualueen Palontutkinnan asiantuntijaverkosto on tehnyt vuosittain teematutkintoja, joiden raportit vuosilta 2012-2022 on luettavissa oheisista linkeistä:

 

 

Kotitalouksien ladattavien laitteiden tulipalot 2022

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Palontutkinnan asiantuntijaverkoston teematutkinnassa 2022 keskityttiin tutkimaan kotitalouksien ladattavista laitteista 1.6.2022-31.1.2023 välisenä aikana aiheutuneita onnettomuustilanteita. Tarkoituksena oli kerätä tietoa millaisissa olosuhteissa erilaiset laitepalot syttyvät ja millaisia vaaratilanteita palot aiheuttavat. Teematutkinnan ulkopuolelle rajattiin sellaiset ladattavat liikkumisvälineet, jotka vaativat rekisteröinnin.

Teematutkinnan avuksi laadittiin erillinen joukko kysymyksiä, joilla pyrittiin keräämään sellaista tietoa, jota ei normaalisti löydy Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto Pronton onnettomuus- tai palontutkintaselosteilta. Tiedon keräämiseen hyödynnettiin Pronton palontutkintaselosteella olevia teematutkinnan tietokenttiä.

Teematutkinnan tueksi Tukes teetätti erillisen teematutkintaan liittyvän kyselytutkimuksen, jonka tulokset on sisällytetty tähän raporttiin.

Raportti julkaistu kesäkuussa 2023.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintakertomus 2021

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintakertomus kokoaa yhteen verkostoyhteistyön toimintaa, tuotoksia ja toimijoita. Vuoden 2021 toimintakertomus on verkoston ensimmäinen julkaistu toimintakertomus.

Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus -loppuraportti

Ikäihmisten kotona asumisen turvallisuus työryhmän -loppuraportti.

Työryhmän tavoitteena oli luoda valtakunnallisesti yhtenäiset riskinarviointikriteerit arvioitaessa ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä ja turvallisuutta. Lisäksi työryhmän työn tuotteena on luotu yhtenäinen toimintamalli viranomaisyhteistyön toteuttamiseksi arvioitaessa ikäihmisten kotona asumisen edellytyksiä päätösten perusteiksi.

Työkalupakki arvioinnin tueksi löytyy raportin liitteistä.

Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä hankkeen -loppuraportti

Pelastustoimen arvioiva valvontamenetelmä -hankkeen tavoitteena on ollut luoda uusi, valtakunnallinen toimintamalli pelastuslaitosten valvontatyöhön sekä luoda sisällölliset ja tekniset määrittelyt arvioivalle valvontamenetelmälle.

Pelastuslaitos ensihoidon palveluntuottajana

Tämä selvitystyö on Sisäministeriön pelastustoimen uudistushankkeen ensihoidon työryhmälle annettu toimeksianto. Työn tarkoituksena on selvittää valtakunnallisen kyselyn avulla pelastustoimen ja ensihoidon synergiaetuja sekä tuoda esille konkreettisia hyötyjä pelastustoimen tuottamasta ensihoitopalvelusta. 

Sammutuslaitteiston toiminta 2017

Suomessa vuonna 2017 automaattisen sammutuslaitteiston sammuttamat tai rajoittamat tulipalot henkilöturvallisuuskohteissa. Tässä yhteenvedossa tutkittavana olivat kaikki vuonna 2017 hoitolaitoksissa tai vastaavissa kohteissa tapahtuneet sellaiset tulipalot, joiden yhteydessä automaattinen sammutuslaitteisto aktivoitui. Vastaavilla kohteilla tarkoitetaan muun muassa sellaisia asuinrakennuksia, jotka olivat varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla.

Pelastuslaitosten prosessit -loppuraportti

Pelastuslaitoksen prosessit -työryhmä oli osa sisäministeriön ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yhteistä Pelastustoimen uudistushanketta. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus pelastuslaitosten toimintaa kuvaavien prosessien perusteista, tunnistaa keskeiset prosessit ja kuvata ne suorituskykyvaatimuksineen tarkoituksenmukaisella tarkkuudella sekä tehdä ehdotus siitä, miten prosessi- ja suorituskykyvaatimuksia voitaisiin hallita ja ylläpitää jatkossa. 

Onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen -loppuraportti

Pelastustoimen uusi strategia vuoteen 2025 kannustaa kehittämään pelastustoimea yhdenmukaiseen ja vertailtavaan toimintamalliin. Tämä tarvitsee tuekseen toimintaa ja malleja, siihen miten saavutamme yhdenmukaisuuden ja vertailtavuuden. 

Pelastuslaitosten palveluiden tuottavuus -loppuraportti

Pelastustoimen uudistushankkeen osana toteutettu Palveluiden tuottavuuden kehittämisen työryhmän selvityksen loppuraportti. Työryhmän tavoitteena oli asiakkaan turvallisuustason heikentymättä kehittää pelastustoimen palveluita siten, että pelastuslaitosten tuottavuutta ja palvelujen vaikuttavuutta voidaan parantaa. Raportti on kooste kehittämisehdotuksista.