Näytetään 1 - 10 kaikkiaan 11 hakutuloksesta

Lagring av flytande bränslen på arbetsplatser och i terräng samt transport av dem på väg

Räddningsverkens partnerskapsnätverk, Tukes och Lahden ympäristöpalvelut uppdaterade handboken år 2021 så att den motsvarar säkerhetskraven i handboken Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaopas. Genom att uppfylla de säkerhetskraven uppfyller man de allmänna kraven i lagstiftningen om kemikaliesäkerhet och i miljölagstiftningen. Aktörer som är skyldiga att ansöka om miljötillstånd och aktörer som har registrerat sin verksamhet ska iaktta de gällande tillståndsvillkoren.

Flytande bränslen används som energikälla för maskinarbete och är därmed nödvändiga i produktionsverksamhet. Vid maskinentreprenad och markbyggnad, inom jord- och skogsbruket samt inom torvproduktionen brukar den plats där verksamheten bedrivs finnas långt borta från egentliga distributionsstationer för flytande bränsle, så aktörerna lagrar själva det bränsle som de behöver, och ofta transporterar de det också.

Upplagring av bränslen i farmartankar på lantgårdar

Guiden har uppdaterats av Kumppanuusverkosto år 2020. Guiden innehåller bland annat en checklista för farmartankar, en guide för inköp av ny cistern samt information om myndighetskrav för oljecisterner och oljelagring. Checklistan gör det möjligt för ägaren / innehavaren av tanken att själva kontrollera säkerheten av bränsleförvaringen. Det finns också modellbilder i guiden.

I Finland finns ett stort antal bränslecisterner som är placerade ovan jord (farmartankar) och som används som distributionsplatser för arbetsmaskiner, bränsletankar för maskiner och utrustning samt för annan bränsleförvaring. De är särskilt vanliga på landsbygden och i jordbruket. Farmartankar förorsakar årligen många oljeutsläpp. Typiska olyckor är läckage i cistern, skada i slangen, kollision med cistern häverteffekten och stöld. Vid stöld är häverteffekten oftast orsaken till oljeläckaget.

Handbok i kemikaliesäkerhet för lantgårdar

Den här handboken uppdaterades 2021 inom ramen för ett projekt som var gemensamt för Räddningsverkens partnerskapsnätverk. Handboken kan delas ut t.ex. i samband med inspektioner som räddnings- och miljömyndigheterna utför samt vid kurser och på mässor. Den kan också skrivas ut för eget bruk från webben.

Ändamålsenlig lagring av kemikalier på platser som är avsedda för ändamålet minskar risken för olyckor och miljöförorening samt förbättrar den allmänna säkerheten. Om kemikalier hamnar i marken kan det leda till att grundvattnet förorenas eller fiskar i sjöar och vattendrag dör. I handboken har det samlats information om de vanligaste kemikalier som används på gårdarna. Avsikten har varit att underlätta för den som driver gården genom att kort och koncist berätta om kemikalierna.

Anvisning för placering av primärsläckningsutrustning i byggnad

Den här anvisningen har utarbetats av en grupp sakkunniga inom den strukturella brandsäkerheten för räddningsverkens partnerskapsnätverk, var man anger räddningsmyndighetens syn på tillräcklig mängd primärsläckningsutrustning i en byggnad. Anvisningen tillämpas från fall till fall, exempelvis när byggnadstillsynsmyndigheten begär ett utlåtande från räddningsmyndigheten om bygglov för ett byggprojekt. Genom att ta i bruk anvisningen i räddningsverken förenhetligas räddningsmyndigheternas praxis vid krav på primärsläckningsutrustning i byggnader som stöder på räddningslagen.

Räddningsverken och vårdreformen

Åtgärder i anslutning till urbruktagande av en oljecistern

Detta korta meddelande ger anvisningar om åtgärder i anslutning till urbruktagandet av en cistern som använts för oljeuppvärmning.

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd år 2020–2022 för att ta bort och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. 

Mer information om statsunderstödet (välj ”På svenska”):
https://www.ely-keskus.fi/avustus-oljylammityksen-vaihtajalle-ukk

Första hjälpen - Plan vid publikevenemang

Första hjälpen Plan vid publikevenemang -formulär
Obs! Formulär oppnas bara med Adobe Acrobat programmet.

Brandsäkerthets formulär för självbedömning

Bransäkerthetsguide

Bransäkerthetsguide för småhus

Anmälan om liten industriell hantering och lagring av farliga kemikalier

Anmälan om liten industriell hantering och lagring av farliga kemikalier

Anmälan med bilagor ska i två exemplar lämnas in till räddningsverket minst en månad innan verksamheten inleds. Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan så tidigt som möjligt.