Valvontatoiminta

Pelastustoimen valvonnan palveluita koskeva asiakaskysely / Kundenkät om räddningsväsendets övervakningstjänster

Sisäministeriö kartoittaa asiakaskyselyllä kokemuksia pelastuslaitosten valvonnan palveluista. Tuloksia hyödynnetään entistä asiakaslähtöisempien palveluiden sekä pelastustoimen sähköisen asioinnin kehittämiseksi.

Mikäli sinulla on kokemusta asioinnista pelastuslaitoksen kanssa (olet esimerkiksi osallistunut palotarkastukselle), vastaathan kyselyyn oheisen linkin kautta: https://link.webropol.com/s/pelastustoimen-asiointikysely

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia ja kysely on auki 24.5. -24.6.2021. Emme kerää vastaajien nimiä tai sähköpostiosoitteita, eikä yksittäinen vastaaja ole tunnistettavissa.

Lisätietoja kyselystä antavat erityisasiantuntijat Tanja Mannila (tanja.mannila@intermin.fi, puh. +358 295 488 429) ja Pauliina Kopra (pauliina.kopra@intermin.fi, puh. +358 295 488 441).

*******************************

Inrikesministeriet gör en kundenkät för att kartlägga kundernas upplevelser av räddningsverkens övervakningstjänster. Resultaten används för att utveckla alltmer kundorienterade tjänster och räddningsväsendets e-tjänster.

Om du har erfarenhet av att sköta ärenden hos räddningsverket (du har till exempel deltagit i en brandsyn), vänligen svara på enkäten via denna länk: https://link.webropol.com/s/pelastustoimen-asiointikysely

Det tar ungefär 10 minuter att svara på enkäten, som är öppen 24.5–24.6.2021. Vi samlar inte in respondenters namn eller e-postadresser, och enskilda respondenter är inte identifierbara.

Mer information om enkäten ger specialsakkunnig Tanja Mannila (tanja.mannila@intermin.fi, tfn +358 295 488 429) och specialsakkunnig Pauliina Kopra (pauliina.kopra@intermin.fi, tfn +358 295 488 441).