login

YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU MATERIAALI

Tästä löytyy pelastuslaitosten toiminnan tukemiseen tuotettua yleishyödyllistä materiaalia, jotka ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Pelkästään viranomaiskäyttöön tarkoitettu materiaali on kumppanuusverkoston intrassa.

Pelastustoimen omavalvontaohjelma

Pelastustoimen palveluiden laadun varmentamisen tueksi on toimialalle laadittu yhteinen omavalvontaohjelma. Omavalvontaohjelma on keino, jolla varmennetaan pelastustoimen palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja yhdenvertaiset palveluiden suunnittelun perusteet. Pelastustoimen omavalvontaohjelmaa on valmisteltu kumppanuusverkoston PelaTKI verkoston valmistelevan sihteeristön toimesta ja omavalvontaohjelma on hyväksytty pelastusjohtajien kokouksessa 12.12.2018.

EVAC -hanke

Ikäihmisten kotona asuminen on viime vuosien aikana lisääntynyt. Siihen liittyy paloturvallisuuden näkökulmasta haasteita. EVAC -hankeessa on kehitetty jo aiemmin luotua EVAC -mittaria. Mittarin tavoitteena on antaa käyttäjän antamien vastausten perusteella arvio asukkaan poistumiskyvystä mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Hankkeessa tuotettiin myös Googlen Play -kaupasta ladattava EVAC-sovellus (löytyy hakusanalla: EVAC, tekijänä Raisoft), jonka jokainen voi ilmaiseksi ladata puhelimelleen tai tabetilleen. EVAC -hankkeen loppuraporttiin voi tutustua tästä.
 

Pelastustoimen uudistushankkeen julkaisuja

  • Pelastustoimen uudistushankkeen johtamisen kehittämisen alatyöryhmän raportti Tilanne- ja johtokeskushenkilöstön koulutukseen liittyen.
  • Pelastustoimen uudistushankkeen prosessityöryhmän loppuraportti.
  • Pelastustoimen uudistushankkeen onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistaminen työryhmän loppuraportti.
  • Pelastustoimen uudistushankkeen palveluiden tuottavuuden kehittäminen -työryhmän loppuraportti.

Viestintäkäytännöt -hanke

Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt -hankkeen tutkimusraportti (Pelastusopisto 2/2018).

Valvonnan käsikirja

Valvonnan aapinen on julkaistu e-julkaisuna. Julkaisu on ladattavissa maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta.

Oppaan tavoite on edesauttaa pelastuslaitosten suorittaman valvonnan tehokasta ja yhdenmukaista toteuttamista sekä tukea käytännön valvontatyötä. Oppaassa on kerättynä pelastuslaitosten eri käytänteitä sekä kuvattu työryhmän näkemyksiä ja suosituksia pelastuslaitosten suorittamaan valvontaan. Opas on tarkoitettu pelastusviranomaisille oppaaksi oman työnsä toteuttamiseen, suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen.


Suomessa vuonna 2017 automaattisen sammutuslaitteiston sammuttamat tai rajoittamat tulipalot henkilöturvallisuuskohteissa
Raportissa on käsitelty hoitolaitoksissa tai vastaavissa kotheissa tapahtuneita tulipaloja, joissa automaattinen sammutuslaitteisto aktivoitui. Raporttiin pääset tästä.

Pelastustoimen uudistushankkeen prosessityöryhmän väliraportti
Pelastustoimen uudistushankkeen prosessityöryhmä työstää pelastuslaitosten palveluiden prosessien kuvausta. Työryhmä on kirjoittanut työstään väliraportin. Raporttiin pääset tästä.

Pelastuslaitos ensihoidon palveluntuottajana
Raportti käsittelee pelastustoimen ja ensihoidon synergiaa. Raporttiin pääset tästä.


Kemikaaliturvallisuus 
Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kemikaaliturvallisuustyöryhmä on laatinut kemikaaliturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja hyödynnettäväksi arjessa:
Kirje myymäläsäilytyksen toiminnanharjoittajille.pdf
Kemikaali-ilmoituslomake.doc

Anmälan av kemikalieverksamhet
Kemikaali-ilmoitus liite kemikaalitaulukko.xls
Palavat nesteet kaupassa.pdf
Pelastuslaitosten yhteyshenkilöt.xlsx

Tarkentavia ohjeita vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytykseen.pdf 

Jakeluasemaopas.pdf 

Pelastusviranomaisen tarkistuslista.pdf  sekä Pelastusviranomaisen tarkistuslista muokattava.doc 

 

Rakennuspalojen aineellisten vahinkojen riippuvuus toimintavalmiusajasta vuosina 2011-2015

Verkoston riskianalyysityöryhmä on tuottanut uuden raportin liittyen rakennuspalojen vahinkojen riippuvuuteen toimintavalmiusajasta. Raporttiin pääset tästä.

Turvallisesti omassa kodissa

Helsingin ja Uudenmaan alueen pelastuslaitokset ovat tehneet yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa oppaan oman kodin turvallisuuden edistämiseen. Oppaaseen pääset käsiksi tästä.

Oppaasta on tehty myös ruotsinkielinen versio. Trygg i ditt eget hem.pdf

Pelastustoiminnan käsitteet 2. versio

Pelastustoiminnan käsitetyöryhmä on julkaissut uudet käsitesuositukset. Pelastustoiminnan palvelualue on hyväksynyt kokouksessaan käsitteet käyttöönotettavaksi. Käsitteisiin pääset tästä.

Pelastustoiminnan tilastokatsaus 2011-2015

Kumppanuusverkoston riskianalyysityöryhmä on valmistellut tilastokatsauksen pelastustoiminnan tehtävien toteutumisesta vuosina 2011-2015. Tilastokatsaukseen pääset tästä.

Pelastuslaitosten yhteinen liikuntaohje julkaistu

Kumppanuusverkoston liikuntatyöryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työryhmän tuloksena syntyi julkaisu: Pelastajan toimintakyvyn ylläpitäminen - työpaikkaliikunnan rooli.
 

Pelastustoimen tuottavuus

Pelastuslaitosten yhteistyönä toteutettiin pelastustoimen tuottavuushanke. Hankkeen isäntänä toimi Keski-Suomen pelastuslaitos. Hankkeessa tuotettiin raportti, joka on luettavissa tästä. 

 

Kumppanuusverkoston toimintaohje

Pelastusjohtajien kokous hyväksyi marraskuun lopussa kumppanuusverkostolle uuden toimintaohjeen. Toimintaohje toimii uusien verkoston toimijoiden perehdyttämisoppaana ja vanhojen toimijoiden muistin virkistäjänä.

Viestintäopas

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Viestintätyöryhmä on laatinut viestintäoppaan, joka keskittyy pelatuslaitosten erityispiirteisiin viestintätehtävissä. Opas on tarkoitettu pelastuslaitosten henkilöstölle, jotka hoitavat viestintätehtäviä päätoimisesti tai oman työnsä ohella.

Riskianalyysityöryhmän raportti

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Riskianalyysityöryhmä on vuoden 2012 keväästä lähtien kehittänyt toimintamalleja pelastuslaitosten riskianalyysityölle ja julkaissut raportin. Tämä raportti täydentää sisäministeriön ohjetta (21/2012) Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnittelusta.

Raportissa esitettyjä aineistoa voidaan hyödyntää laadittaessa riskianalyysiä, johon pelastuslaitoksen palvelutasopäätös pohjautuu.

Poistumisturvallisuusselvitys

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Poistumisturvallisuustyöryhmä on koonnut kansallisen tilannekuvan poistumisturvallisuusselvitysvelvollisten kohteiden turvallisuustasosta.Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi kohteet koottiin yhtenäisistä kansallisista rekistereistä. Keskeisin rekisteri oli sosiaali- ja terveydenhuollon TOPI-toimipaikkarekisteri, jossa on niiden palveluntuottajien tiedot, jotka tuottavat laitos- ja asumispalvelua ja kotihoitoa. Lisäksi hyödynnettiin aluehallintovirastojen tietoja yritysmuotoisista perhekodeista ja julkisista sekä yksityisistä lastensuojelulaitoksista. Rikosseuraamusvirasto antoi vankiloita koskevat tiedot.

Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattujen hoivalaitosten määrä on nyt yli 3.000, eli yli puolet (54 %) kohteista on suojattu. Parhaiten on edistynyt vanhusten hoito- ja hoivalaitoksien, kehitysvammaisten hoito- ja hoivalaitoksien ja asumisyksiköiden sekä muiden palvelutalojen varustaminen automaattisella sammutuslaitteistolla (noin 70 % suojattu). Eniten puutteita on päihdehuollon laitoksien ja asumisyksiköiden suojaamisessa (noin 25 % suojattu).

Henkilöturvallisuusselvitykset pelastustoimessa

Kun pelastuslaitos hakee henkilöstään tai sopimuspalokuntalaisistaan poliisilta henkilöstöturvallisuusselvitystä, tulee kyseiseltä henkilöltä pyytää suostumus selvityksen tekemiseen. Lisäksi ko. henkilölle täytyy kertoa mistä selvityksessä on kyse. 

Pelastuslaitosten tietoturvallisuuden kehittämistä tukevaa aineistoa on julkaistu Pelastustoimen pääkäytön työtilassa (TUVE SharePointissa). Aineisto on saatavilla otsikon Pääkäytön asiakirjat alta kohdasta Tietoturva – ohjeet ja asiakirjat. Kaikilla jakelussa olevilla ei välttämättä ole pääsyä työtilaan, mutta jokaisella pelastuslaitoksella on vähintään yksi henkilö, jolla pääsy on.

Selvitys alueellisen pelastustoimen synnystä

Evp. kehittämispäällikkö Markku Haikon selvitystyössä koottiin aineistoa ja tehtiin yhteenveto siitä, miten yksittäisten kuntien ylläpitämästä pelastustoimen järjestelmästä tultiin alueelliseen pelastustoimen järjestelmään. Työn pääpaino oli 1990-luvulla ja sen jälkeen tapahtuneen kehityksen tarkastelussa aina 2010-luvun alussa tapahtuneeseen Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston syntyyn saakka. Lisäksi selvitykseen on liitetty Pekka Myllyniemen vuonna 1999 kirjoittama tarkastelu pelastustoimen kehityksen kaarista tätä aikaisemmalta ajalta.

Syksyllä 2014 julkaistun raportin sähköisessä versiossa on mukana runsaasti liiteaineistoa. Julkaisun voit ladata täältäTästä pääset sivulle, jossa alueellista pelastustoimen järjestelmän selvitysaineisto on nähtävillä.  

Pelastuslaitosten palontutkinnan käsikirja

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Palontutkinta -työryhmä tilasi Janne Rautasuolta Pelastusopiston päällystötutkinnon opinnäytetyönä palontutkinnan käsikirjan. Tämä työ muokattiin Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston / Suomen Kuntaliiton julkaisuksi, jonka näkökulmaksi rajattiin toisen tason palontutkinta. Käsikirjan avulla pelastuslaitosten palontutkijat ja palontutkinnasta vastaavat henkilöt voivat yhtenäistää toimintamallejaan.

Julkaisu on ladattavissa myös osoitteessa: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3007

Pelastuslaitosten palontutkijoiden vuonna 2012 tutkimien teemojen välitulokset

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Palontutkinta -työryhmä totetutti vuosina 2012-13 neljä usean pelastuslaitoksen kattavaa teematutkintaa, aiheet olivat:

  • Hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasuntojen tulipalot
  • Savun tai tulipalon leviäminen porrashuoneeseen
  • Hormipalot
  • Maanalaisten tilojen tulipalot

Tutkintaraportin voit ladata täältä.

Kouluturvallisuus -työryhmän selvitys

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työryhmä kehitti toimintamallin, jonka mukaisesti pelastuslaitokset seuraavat alueen oppilaitosten harjoitusten toteuttamista vaaratilanteiden varalle ja lähettävät tarvittaessa oppilaitoksille muistutuksen, jos harjoitusten väli kasvaa liian pitkäksi. Pelastuslaitokset myös raportoivat säännöllisesti harjoitusten toteuttamisen tilanteesta ja kattavuudesta alueen kunnille ja opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä sisäasiainministeriölle.

Pelastusjohtajien kokous hyväksyi toimintamallin 7.6.2013.

Pelastustoiminnan käsitteet

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työryhmän (Matti Honkanen, Mika Haverinen ja Pauli Nurminen) valmistelema Pelastustoimen käsitteet -julkaisu hyväksyttiin käyttöön otettavaksi pelastusjohtajien kokouksessa 21.2.2013.

Julkaisuun on koottu pelastustoiminnan keskeiset käsitteet. Osalle käsitteistä on kirjattu synonyymit, joita käytetään vielä toistaiseksi eri puolilla Suomea. Synonyymeista luovutaan kokonaan KEJOn käyttöönoton yhteydessä, vuonna 2015.

Ohje pelastustoimen yksikkö- ja kutsutunnuksista

Tämä ohje on pelastuslaitosten yhteisesti laatima ohje viranomaisyhteistyön tehostamiseksi. Ohjeessa kerrotaan kuinka ajoneuvojen ja erilaisten pelastustoiminnan tehtävien yksikkö- ja kutsutunnukset suositellaan pelastustoimessa muodostettavaksi, merkittäviksi ja käytettäviksi. Ohjeen ovat hyväksyneet käyttöön pelastuslaitokset yhteisesti. Ohjeen löydät täältä.
 

Työterveyshuollon kehittäminen pelastuslaitoksissa

Sisäasiainministeriö perusti vuonna 2010 pelastuslaitosten työhyvinvointia kehittävän valtakunnallisen yhteistyöelimen, johon kuuluu pelastusalan keskeiset toimijat, sekä työmarkkinaosapuolet. Työterveyshuollon kehittäminen -alatyöryhmässä tehtiin opas, joka on suunnattu kaikille pelastuslaitoksissa toimiville esimiehille.

Esimies työhyvinvointia rakentamassa -oppaan tarkoituksena on antaa tukea ja ohjeistusta mm. hyödyntämällä aktiivisen tuen mallia ja sairauspoissaolojen hallintamallia päivittäisessä johtamisessa. Oppaan ruotsinkielisen version, Chefen bygger upp välbefinnandet i arbetet, voi ladata täältä.

Paloturvallisuusseuranta

Paloturvallisuusseurannan kehittäminen -hanke oli Palosuojelurahaston rahoittama ja Suomen Palopäällystöliiton toteuttama. Hankkeessa rakennettiin mittaristoa pelastustoimen käyttöön vahvassa yhteistyössä pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kanssa. Paloturvallisuusseuranta - hankkeen aineisto ja tuotokset löytyvät omilta sivuilta.

Turvaopas

Kumppanuusverkoston alkuaikoina verkossa hyödynnettiin Länsi-Uusimaan pelastuslaitoksen tuottamaa turvaopasta. Turvaoppaasta tehtiin useita kieliversioita ja pelastuslaitosalueille logalisoituja versioita. Tässä on nähtävillä turvaoppaiden yleisversiot eri kielillä: 

turvaopas_fin_high.pdf Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi
turvaopas_swe_high.pdf Säkerhet är små insatser i vardagen
turvaopas_eng_high.pdf Safety is taking small precautions every day
turvaopas_rus_high.pdf Safety is taking small precautions every day (Russian)
turvaopas_kiina_high.pdf Safety is taking small precautions every day (Chinese)
turvaopas_german_high.pdf Sicherheit ist das tägliche Ergreifen kleiner Vorsichtsmaßnahmen
turvaopas_french_high.pdf  A chacun de prendre des petites précautions tous les jours pour assurer la sécurité
turvaopas_viro_high.pdf Ohutuse tagavad igapäevased lihtsad ettevaatusabinõud
turvaopas_somali_high.pdf Badbaadadu waa qaadista tallaabooyin taxaddar ah oo yar yar maalin kaste